Naše společnost se primárně soustřeďuje na poskytování odborných informačních služeb se zaměřením na Competitive Intelligence (CI), Competitive Technical Intelligence (CTI), Open Source Intelligence (OSINT), služeb v oblasti průzkumu stavu techniky pro oblast duševního vlastnictví (patentové informace, známkové informace, výzkumné informace) a využívání metod vytěžování prostředí surface & deep webu pro podnik a instituci.

Další hlavním zaměřením společnosti je vytváření odborných in-house školení pro firmy, organizace a instituce týkající se práce s daty, informacemi a znalostmi v souvislostech CI, CTI a OSINT. Dále vytváříme koncepce informačního managementu a schopnost jeho implementace, do různých podnikových a institucionálních prostředí. Poskytujeme rovněž poradenství týkající se využívání informačních zdrojů pro oblasti R & D, resp. výzkumu, vývoje a inovací.

Jsou za námi dlouholeté zkušenosti konzultační, poradenských a vzdělávacích činností pro mnoho českých, ale také zahraničních subjektů – nadnárodní korporace, výzkumné podniky, státní správu, či univerzity nevyjímaje.

Informační služby

V souhrnu se soustřeďujeme především na následující informační služby:

 • Zpravodajské metody a procesy ve společnosti, plánování, alokace zdrojů, technology roadmapping, rozhodovací procesy
 • Rozvoj strategie společností s ohledem na povahu konkurenčního prostředí (CI) díky dostupným datům a informacím
 • Včasná varování a stanovení technologických signálů určené pro rozhodovací procesy managementu
 • Komplexní průzkumná a rešeršní činnost týkající se stavu techniky (např. v předprojektové výzkumné fázi, při zahájení inovačních a výzkumných aktivit, nebo v průběhu vývoje)
 • Propojování technologií, businessu a strategie firmy
 • Vytěžování informací z otevřených zdrojů pro státní i soukromou sféru (OSINT)
 • Informační podpora komercionalizace
 • Informační podpora výzkumných organizací, vývojových a inovačních pracovišť

Pokud bychom měli identifikovat hlavní přínosy našich služeb pro společnosti a organizace, je to změna myšlení v souvislostech dat, informací a znalostí, a zároveň snižování negativních informačních vlivů, resp. informačních bariér. Jedná se především o tyto body:

 • Zásadní podpora soft-skills (měkkých dovedností) u vědců, výzkumníků, vývojářů a technologů v kontextu práce s databázovými systémy, rešeršní činností pro oblast jejich činnosti a zlepšení informovanosti o dění na technologickém poli, a trhu zároveň.
 • Eliminace informační zahlcenosti. Schopnost identifikace klíčových informačních zdrojů pro podnik a jeho profesionální využití.
 • Potlačování jevu ignorace informací ve formě demonstrace konkurenčního prostředí na modelu Competitive Intelligence
 • Zrychlení procesu vyhledávání a nacházení expertních informací s důrazem na relevanci.
 • Informační podpora strategického plánování společnosti.
 • Možnost získávání aktuální informací pro predikci tržního dění